June 1, 2020

Utflytt

Välkommen till Eslövs enkät riktad till personer som flyttat från kommunen!

För att komma till enkäten, klicka här…

May 14, 2020

Statistiska programmerare

Vi söker statistiska programmerare för placering på AstraZeneca i Mölndal. Läs mer här….

June 1, 2020

Inflytt

Välkommen till Eslövs enkät riktad till inflyttare!

För att komma till enkäten, klicka här…

January 28, 2020

Vi söker statistiker

Vi söker fyra stycken statistiker. För mer information läs här…

March 13, 2020

Alumn2020

Välkommen till Humanistisk fakultets alumnundersökning!

För att komma till enkäten, klicka här…

January 27, 2020

Vi söker statistiska programmerare

Vi söker 4 stycken statistiska programmerare. Läs mer här…

October 17, 2019

Alumnundersökningar

Att ta reda på vad tidigare studenter anser om sin utbildning, var man arbetar idag, hur man använder sina kunskaper mm, är viktigt när det gäller kvalitetsuppföljning. Sådana kunskaper är också användbara då man vill informera nya studenter om utbildningen och vad som väntar dem efter studierna.

Statistikkonsulterna kan ge professionellt stöd vid genomförandet av alumnundersökningar på olika nivåer – t.ex. på fakultetsnivå, men även på program- eller institutionsnivå.

Utmärkande för oss är:

 • Vi har ett fokus på att hålla en hög statistisk och metodologisk kvalitet
 • Vi kan åta oss att genomföra hela undersökningar från A till Ö med olika upplägg när det gäller datainsamling och övrigt genomförande
 • Vi kan även ge stöd när det gäller valda delar, t.ex. frågekonstruktion, användning av sannolikhetsurval och fördjupad statistisk analys

 

 

Kontaktperson
Jonny Olofsson
Tel: 031-703 73 73
Epost: jonny.olofsson @statistikkonsulterna.se

October 7, 2019

Rapporter skolsegregation

Vi har nu möjlighet att erbjuda rapporter avseende en studie kring skolsegregation och studieresultat, som Statistikkonsulterna genomfört för läsåret 2017/2018.

Följande rapporter kan beställas per kommun:

Rapport 1. Skolsegregation, årskurs 1-9

 • Samtliga kommuner rangordnade efter segregationsindex
 • För vald kommuns skolor – segregation efter etnisk bakgrund och föräldrars utbildning
 • Med mera…

Bygger på samma data som SVT:s uppmärksammade reportage från i vintras använde, men vi gör lite mer…

Pris: 5 000 SEK exkl. moms per kommunrapport

Rapport 2. Skolsegregation och studieresultat, årskurs 9

 • Samtliga kommuner rangordnade efter segregationsindex, nyckeltal för studieresultat inkluderas.
 • För vald kommuns högstadieskolor – segregation efter etnisk bakgrund och föräldrars utbildning, nyckeltal för studieresultat inkluderas.
 • Med mera…

Pris: 7 000 SEK exkl. moms per kommunrapport

Ladda ner exempelrapporter:

Rapport 1. Skolsegregation, årskurs 1 – 9 

Rapport 2. Skolsegregation och studieresultat, årskurs 9

Informationsblad, skolanalyser

Beställning och mer information

Mejla webb1@statistikkonsulterna.se. Vid beställning ange önskad rapport/rapporter samt vald kommun.

 • Rapporten/rapporterna levereras via e-post inom en vecka efter att beställning bekräftats och faktureringsuppgifter kommit Statistikkonsulterna tillhanda
 • Rapportens/rapporternas innehåll motsvarar de exempelrapporter som Statistikkonsulterna förmedlat. Utformning av spridningsdiagrammet i del 1 kan komma att ändras i de fall då antalet skolor i kommunen är sådant att enskilda skolor inte kan illustreras med hjälp av etiketter
 • Bortfall av enskilda skolor kan förekomma i de fall då uppgifter saknas eller maskerats i Skolverkets data
 • Fakturering görs i samband med leverans av rapport/rapporter
 • Konsultation avseende tolkning av resultat, extra material etc faktureras separat
September 6, 2019

Boendesegregation

I Sveriges kommuner arbetar man idag i större eller mindre grad med åtgärder för att förebygga och minska olika former av segregation. Många tecken tyder på att detta arbete kommer att få ökad fokus framledes.

Ett fokus på segregation ställer bla krav på att det går att synliggöra segregationsmönster och dess utveckling inom olika områden och på olika geografiska nivåer. För kommuner kan det handla om att analysera och följa upp parametrar kring socioekonomisk status, utbildning, hälsa etc i olika kommundelar, men också om att jämföra sig med andra kommuner.

Statistikkonsulterna har sedan länge intresserat sig för detta och närliggande områden. Vi kan erbjuda kommuner och andra aktörer stöd när det gäller insamling av data, genomförandet av studier, kvantitativ uppföljning och utredningar inom detta spännande fält.

En ny rapport

Vi har tagit fram en kort rapport som belyser etnisk boendesegregation i Sveriges kommuner. Bla illustreras två sätt att via index ta fram övergripande segregationsmått.

Rapporten visar också på möjligheter att via data på DeSO-nivå genomföra strukturella analyser avseende en kommuns olika delar. Detta är användbart vid segregationsstudier, men också inom många andra områden som rör samhällsplanering.

Skicka ett mejl till webb1@statistikkonsulterna.se, så mejlar vi över ett exemplar av rapporten.

December 16, 2019

NYHET: Ramavtal med Göteborg Stad Trafikkontoret

Statistikkonsulterna har fått äran att teckna ett 2-årigt ramavtal med Göteborgs Stad Trafikkontoret för analyser av trafikdata. Trafikkontorets analysenhet arbetar med att förse staden med datadriven kunskap om trafik och miljö. Ett första uppdrag har påbörjats och vi ser fram emot ett spännande samarbete.

 

#GöteborgStad #Trafikkontoret

February 19, 2019

Analyser av skolsegregation och studieresultat

Att uppföljning av studieresultat på olika nivåer – mellan en kommuns skolor, mellan årskullar i en skola, mellan klasser i en skola e.t.c. – är viktigt har det länge funnits en bred samsyn om. Idag framstår det som angeläget att fördjupa och förbättra denna analys och till den koppla angelägna områden som skolsegregation och likvärdig betygssättning.

Statistikkonsulterna har den kompetens som krävs för att kunna ge kommuner och andra aktörer stöd med studier och analyser inom skolområdet.

Hämta fritt rapportmaterial:

 • Skolsegregation i Sveriges kommuner, läsåret 2017/2018. Rapporten ger övergripande resultat för läsåret 2017/2018, men innehåller också innehåller en del reflektioner kring metodik och annat.
 • Skolsegregation i Sveriges kommuner, läsåret 2018/2019. Övergripande resultat ges och jämförelser med tidigare läsår görs.
 • Tabellrapport. Kommuner rangordnade efter grad av skolsegregation läsåren 2017/2018 samt 2018/2019.

Skicka ett mejl till webb1@statistikkonsulterna.se, och ange vilken rapport du är intresserad av så mejlar vi tillbaka.

Skolsegregation, läsåret 2017/2018

Vi kan erbjuda rapporter avseende en studie kring skolsegregation och studieresultat, som Statistikkonsulterna genomfört för läsåret 2017/2018. Beställ rapporter för den egna kommunen. Läs mer här…

November 28, 2019

Skolsegregation – kommuner

Statistikkonsulterna har nu tagit fram ett material avseende skolsegregation i Sveriges kommuner läsåren 2017/2018 och 2018/2019:

 • Skolsegregation i Sveriges kommuner, läsåret 2018/2019. Övergripande resultat ges och jämförelser med tidigare läsår görs. Dessutom förs en diskussion kring hur man bör tolka och hantera resultat då jämförelser görs över tid eller mellan kommuner.
 • Tabellrapport. Kommuner rangordnade efter segregationsindex 2017/2018 och 2018/2019.

Bägge rapporterna kan beställas fritt genom att skicka ett mejl till webb1@statistikkonsulterna.se.

November 5, 2019

Statistikkonsulterna på Göteborgs-Operan

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB var med på ett stort evenemang när NetGroup firade 20 års jubileum på Göteborgs Operan som utställare och medarrangör i oktober och visade upp sig. Gunnar Wetterberg uppmärksammade händelsen i en krönika i Expressen och framhöll bl.a. ”Beräkningsingenjörerna och de matematiska statistikerna står för ingenjörskonstens precision, förmågan att mäta och att nå de exakta toleranserna, som behövs för att maskinerna inte ska kärva ihop.”

 

Vi på Statistikkonsulterna instämmer och läs gärna hela artikeln nedan

 

https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/ingenjorer-ar-vart-basta-hopp-mot-klimathotet/

 

October 21, 2016

Support i statistik, utredningar och analyser?

bildkommuner2016-10-25

Statistikkonsulterna har en lång erfarenhet av att arbeta med statistik, utredningar och analyser inom offentlig verksamhet.

 • Metodstöd i samband med olika kvantitativa undersökningar
  • Urval och stickprovsdimensionering
  • Frågekonstruktion och granskning av enkäter
  • Analys och tolkning
  • Presentation och visualisering
 • Framtagning av statistik
  • Nyckeltal, indikatorer
  • Verksamhetsstatistik, personalstatistik etc
 • Medverkan vid utredningar och verksamhetsutveckling
  • Förstudier
  • Kartläggningar
  • Omvärldsanalyser etc
 • Genomförande av undersökningar
  • Kund- och brukarundersökningar
  • Läsvärdesundersökningar
  • Medarbetarundersökningar mm

 

Statistikkonsulterna bjuder Er på den första konsulttimmen där ni kan diskutera problemställning, metodval, design etc inom något aktuellt projekt.

Statistikkonsulterna kan erbjuda marknadens mest förmånliga avtal där du kan konsultera en eller flera erfarna statistiker inom en rad olika områden. Genom ett långsiktigt samarbete med hög kompetens får ni högre kvalitet och kostnadsreduktion i framtagandet av alla era beslutsunderlag som bygger på kvantitativ grund.

August 22, 2016

Riskhantering

Att analysera och hantera finansiella risker har blivit mer och mer angeläget under de senaste åren. Speciellt har regelverket kring finansiell riskhantering, exempelvis i form av Basel III, stramats upp efter den senaste finanskrisen.

Statistikkonsulterna har ett kompetent team som kan erbjuda support inom detta angelägna område.

Vi riktar oss till banker, försäkringsbolag och andra aktörer som sysslar med finansiell riskhantering.

Områden där vi ger konsultsupport:

 • Modeller för kreditrisk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och marknadsrisk
  • Dokumentation av riskmodeller
  • Kvalitetsbedömning av riskmodeller
  • Utveckling av riskmodeller
 • Riktlinjer för mätning och dokumentation av risker
 • Löpande beräkning och rapportering av risker
 • Kapitalkravsberäkningar
 • Stresstester
 • Modellering för prissättning
 • Värdering av finansiella tillgångar
 • Intern databashantering
 • Statistisk analys
 • SAS-programmering
 • mm

Vi kan utföra arbetet på plats hos er eller från våra lokaler i tät samverkan med er. Kontakta  gärna oss  för ett förutsättninglöst möte.

October 14, 2019

Vi söker statistiska programmerare

Vi söker 5 stycken statistiska programmerare till en av våra kunder. Läs mer här…

August 22, 2016

Biostatistik

Statistikkonsulterna vänder sig till företag, forskargrupper och enskilda forskare som behöver hjälp med statistik och statistisk metodik. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa forskare inom biomedicinska och epidemiologiska tillämpningar att nå framgångsrika resultat.

Områden där Statistikkonsulterna ger konsultsupport:

Kliniska studier

Vi har en lång erfarenhet av att jobba med olika slag av kliniska studier. Områden där vi kan ge support är:

 • Design, studieprotokoll
 • Statistisk analysplan
 • Datainsamling
 • Statistisk analys
 • Statistiska rapporter

Övrigt

 • Epidemiologiska studier – design, statistisk analys och rapportering
 • Rådgivning om statistisk metodik och analys
 • Konstruktion och granskning av frågeformulär
 • Data management, programmering i SAS och SPSS
 • Granskning av artiklar

Vi kan utföra arbetet på plats hos er eller från våra lokaler i tät samverkan med er. Kontakta  gärna oss för ett förutsättninglöst möte.

 

October 14, 2019

Vi söker statistiker

Vi söker 3 stycken statistiker till en av våra kunder. Läs mer här…

October 10, 2019

Analyser av boendesegregation

Statistikkonsulterna har tagit fram en kort rapport där segregationsindex beräknas för Sveriges kommuner. Ett antal övergripande resultat visas och några vägar att gå vidare inom området diskuteras.

För att få en kostnadsfri rapport gå in på här eller skicka en mejl till webb1@statistikkonsulterna.se, så mejlar vi rapporten…

August 22, 2016

Bank och Finans

August 29, 2019

Statistikerträffen 18/9

Nu är programmet klart för årets Statistikerträff. Läs mer här….

August 22, 2016

Human Resources

July 4, 2019

Statistikerträffen 18/9-2019

Information om årets Statistikerträff. Läs mer här…

October 28, 2015

Ledningssystem – FR2000

Statistikkonsulterna har ett ledningssystem som är certifierat enligt FR2000.

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.. Statistikkonsulterna har även inkluderat riktlinjer för IT-säkerhet och Etiskt förhållningssätt.

Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. I praktiken skiljer sig inte FR2000 så mycket från ISO9001 och ISO14001, kraven på kvalitet respektive miljö är likartade. Detta innebär att om en kund kräver certifiering enligt ISO9001 eller ISO14001 så är dessa krav uppfyllda.

 

 

February 13, 2015

Medarbetarundersökning Krav-Kontroll

Bakgrund

Undersökningen  är inte en nöjd-medarbetarundersökning i traditionell mening. Istället fokuserar den på ett antal komponenter som är av största vikt för hur väl vi som medarbetare fungerar och presterar i vårt arbete.

Undersökningsmodellen och ett tillhörande frågeformulär grundar sig på relevant forskning inom beteendevetenskap och är framtagen i samverkan mellan en erfaren forskare inom arbets- och organisationspsykologi och Statistikkonsulterna.

En kärna i undersökningsmodellen utgörs av en modell som är evidensbaserad och innehåller ett antal faktorer (latenta variabler). Modellen specificerar orsaksrelationer mellan dessa faktorer.

De viktiga faktorer som påverkar och predicerar stress och som ingår i modellen är arbetsbelastning och tvetydiga krav, grad av egenkontroll, hur motiverande arbetsmiljön är och vilket socialt stöd man har på sin arbetsplats.

 

 

 

Genom att mäta dessa faktorer och bearbeta och analysera resultatet med en specifik metod får man ett beslutsunderlag som ger en grund för verksamma förbättringsåtgärder.

Genomförande

Undersökningen genomförs på ett effektivt sätt via e-post och ett webbaserat frågeformulär och passar stora och små organisationer.

I grundversionen ingår följande:

 • Ett standardiserat frågeformulär om 27 frågor används – det täcker faktorerna Stress, Krav, Motivation, Socialt stöd och Kontroll
 • E-post-utskick till gruppen medarbetare, med länk till en webbaserad enkät
 • Vid behov genomförs ett eller två påminnelseutskick
 • Svar samlas in och resultat för enskilda frågor och index för faktorerna beräknas
 • En skriftlig pdf-rapport levereras innehållande resultat för modellens fem faktorer samt för enskilda frågor. Dessutom ges rekommendationer, genomförandebeskrivning och bakgrund

 

Ladda ner

Här kan man ladda ner:

En exempelrapport

Ett produktblad

Mer information

För mer information, kontakta:

Mats Rudholm 031- 703 73 72, mats.rudholm@statistikkonsulterna.se

Läs mer

Wallgren, L.G. (2013). The Y Embedded i Theory X: The Limited Role of Autonomy in Decreasing Percieved Stress among IT Consultants. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals.

Wallgren, L.G. (2014). High Levels of Work Motivation reduce the Perceived Stress: A Study among Information Technology (IT) Consultants. In M. Khosrow-Pour (ed.), Inventive Approaches for Technology Integration and Information Resources Management (pp. 240-258). Hershey, PA: IGI Global.

Wallgren, L. G., & Hanse, J. J. (2012). A Two-Wave Study of the Impact of Job Characteristics and Motivators on Perceived Stress among Information Technology (IT) Consultants. International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI), 8(4), 75-91.

Ditzen, B., & Heinrichs, M. (2014). Psychobiology of social support: The social dimension of stress buffering. Restorative neurology and neuroscience, 32(1), 149-162.

Bakker, A.B., Demerouti, E., De Boer, E., and Schaufeli, W.B. (2003), “Job demands and job resources as predictors of absence duration and absence frequency”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 62 No 2,pp. 341-56.

Van Yperen, N. W., & Hagedoorn, M. (2003). Do high job demands Increase intrinsic motivation or fatigue or both? The role of job control and job social support. Academy of Management Journal, 46(3), 339-348

May 23, 2019

Vi flyttar till nytt kontor

Från och med den 10 juni finns vi i nya kontorslokaler på Drottninggatan 26 inne i Göteborg centrum.

Då kan ni hitta oss här…

 

 

May 6, 2019

Senior/Principal Data Operation Programmer

Vi söker nu rubricerad personal. Läs mer om tjänsten här…

September 22, 2014

Industri

Inom industrin används statistiska metoder främst för utveckling, provning, processkontroll, processanalys samt inom kvalitetsledning och kvalitetsutveckling. De metoder som ingår hämtas ur flera områden och är även integrerade i moderna ledningssystem som Six Sigma och LEAN.

Statistikkonsulterna har kompetens inom de områden som behövs och täcker därför med marginal in alla de förfrågningar som kan vara aktuella.

 • Försöksplanering
 • Verifiering
 • Segmentering
 • Kapabilitet och tillförlitlighet
 • Sambandsanalyser i datamaterial
 • Stokastisk simulering
 • Spatiell statistik
 • Analyser av produktion och logistik

Statistikkonsulterna arbetar sedan flera år tillbaks med statistisk rådgivning riktat till stora och mellanstora företag och myndigheter i Sverige. Bland uppdragsgivarna finns SCA Hygiene Products, Siemens Turbomachinery, Dentsply, Stena Metall, IKEA Components, SP och TetraPak.

Statistikkonsulterna har genom partnerskap NetGroup Engineering avtal med Volvobolagen, CEVT, NEVS och Scania.

Affärsområdesansvarig
Magnus Pettersson
Tel: 031-7037377
Epost: magnus.pettersson @statistikkonsulterna.se

Publicerade nyhetsbrev:

Industri1

 

April 29, 2019

Senior programming specialist

Läs mer om tjänsten här…

April 2, 2019

Statistikkonsulterna växer

Läs mer om vad som händer hos oss på Statistikkonsulterna här…

May 7, 2014

Logotype

Vi får ofta frågor om vår logotype.

logo1 ”Det krokiga t:et” är den grekiska bokstaven t (uttalas tau). Den används för att symbolisera totalen, d.v.s. summan av något man är intresserad av, t.ex. summa av produktionen av en viss vara i Sverige.

 

logo2 Inom statistisk slutledning skiljer man på det sanna värdet och det skattade värdet. Det skattade värdet är det värde man gissar sig till genom att t.ex. mäta ett urval. Det skattade värdet betecknas med ett cirkumflex (tak) ovanför den storhet som skattas. tau-hatt betyder alltså den skattade totalen.

 

logo3 Ringen som tau-hatt kryper ur betecknar den målpopulation som undersöks, t.ex. Sveriges befolkning eller de anställda på ett visst företag.

 

Vår logotype är ett registrerat varumärke.

March 19, 2019

Vi söker Biostatistiker

Läs mer om tjänsten här…

February 1, 2019

Kurs i DoE med Sandholm

Läs mer om kursen här…

January 23, 2019

Biostatistiker

Vi söker nu Biostatistiker. Läs mer här…

December 17, 2018

Statistiska programmerare

Vi söker nu SAS utvecklare, Statistisk programmerare, Data ingenjör. Läs mer om tjänsterna här…

December 13, 2018

Data engineer sökes

Vi söker nu personal inom data engineer. Läs mer om tjänsten här…

November 21, 2018

Statistical programmer

Vi söker nu Statistiska programmerare. Lär mer om tjänsten här…

November 15, 2018

Påminnelse Frukostseminarium 22/11

Glöm inte anmäla dig till vår kostnadsfria Frukostseminarium den 22/11. Läs mer här…

November 13, 2018

Biostatistiker sökes

Vi söker nu Biostatistiker. Läs mer här…

November 13, 2018

SAS-programmerare sökes

Vi söker nu SAS-programmerare. Läs mer här…

October 24, 2018

SAS Programmerare sökes

Vi söker SAS Programmerare. Läs mer om tjänsten här…

October 24, 2018

Ramavtal med Trafikverket

Statistikkonsulterna sluter ramavtal med Trafikverket

Vi är väldigt glada för förtroendet att få sluta ramavtal med Trafikverket inom tjänsten

”Statistiskt stöd inom vägtrafikområdet” och ser fram emot ett spännande samarbete.

I tjänsten ingår delar som:

 • Planering av statistiska undersökningar
 • Statistiska utredningar
 • Registerarbete
 • Databearbetningar
 • Statistiskt metodstöd

 

October 8, 2018

Certifiering FR 2000

Vi har nu uppdaterat vår certifiering inom FR 2000. Se vårt fina certifikat här…

September 24, 2018

Frukostseminarium oktober

Kostnadsfritt Frukostseminarium i Trollhättan den 11/10-2018. Läs mer här…

May 2, 2014

sv

September 4, 2018

Matematisk resa i statistikens värld

Ett mycket givande TV-program som förklarar en hel del hur man kan använda statistiken i olika sammanhang. Länken bifogas här…

August 27, 2018

Biostatistiker sökes

Vi söker Biostatistiker för en av våra kunders räkning. Läs mer här…

August 23, 2018

12/9 Inbjudan till Statistikerträffen

Läs mer om årets Statistikerträff här…

May 16, 2018

Principal Statistician / Statistical Science Director

Vi söker för en av våra kunders räkning en statistiker. Läs mer här…

May 8, 2018

Frukostmöte-Analys av power

Välkommen att kostnadsfritt besöka vårt frukostmöte den 31/5. Läs mer här…

April 3, 2014

Referenser

150x39Astra_Zeneca Astratech AUTOLIV hbv VOLVO HI POLISEN SAAB SANDHOLM SCA VASTTRAFIKsweco TELIA
April 16, 2018

Statistiker sökes

Vi söker nu för vår kund AstraZenecas räkning erfarna statistiker med placering i Mölndal. Läs mer här…

April 3, 2018

Data Scientist eller Statistiker

Vi söker Data Scientist eller Statistiker. För mer information läs mer här…

April 3, 2014

Ladda ner PDF

Ladda ner våra PDF:er

April 3, 2014

Våra kunder

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB har genom åren arbetat med ett stort antal kunder och en del av dessa är idag ramavtalskunder.

Ramavtalskunder:

Kunder som Statistikkonsulterna regelbundet samverkar med:

March 26, 2018

Inflyttarkonferens i Värnamo

Statistikkonsulterna har deltagit i Inflyttarkonferens i Värnamo. Två dagar med intressanta föredrag och spännande frågeställningar – https://varnamonaringsliv.se/kalender/inflyttarkonferens-i-varnamo/

 

 

 

March 20, 2018

Kvalitet ur hyresgästernas perspektiv

Vi tillämpar en sofistikerad metod som innebär att man analyserar hur viktiga olika faktorer är för helheten. Läs mer här…

 

April 3, 2014

Nyheter

March 15, 2018

Statistiker sökes

Vi söker nu för vår kund AstraZenecas räkning erfarna statistiker med placering i Mölndal. Läs mer här…

April 3, 2014

Nätverk

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB   arbetar i en miljö där nätverk är viktiga.
I dessa ingår, förutom våra kunder, goda kontakter med högskolor och universitet i Sverige och Norden.

Vi är medlemmar i följande organisationer:

 • Proffice
 • Sandholm
 • ESOMAR
 • European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS)
 • Svenska förbundet för kvalitet SFK-StaM, Sektionen för statistisk metodik
 • Svenska Statistikfrämjandet
 • Surveyföreningen
 • Industriell statistik
 • Medicon Valley Alliance
 • FMS
March 13, 2018

Ta tempen på arbetsmiljön!

Det finns forskning som visar att vår kognitiva förmåga minskar vid stress. Läs mer här…

 

March 1, 2018

Tack för insats!

”Statistikkonsulterna riktar ett stort tack till Johan Bring, Lars Rönnegård och Petter Mostad som genom sitt engagemang uppmärksammar allvarliga fel och dess konsekvenser när det slarvas i beräkningar och slutsatser inom statistikområdet. Vi kan bara konstatera att det behövs  långt fler av dessa insatser inom skilda områden för att förhindra felaktiga beslut som kan leda till allvarlig skada och förtroendekris. Läs mer här…

April 3, 2014

Partners

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB  är ett partnerbolag i Netgroup Egineering  –  ett nätverksbolag som levererar tjänster till fordonsindustrin. Statistikkonsulterna bidrar till att stärka kompetensen inom statistisk- och matematisk statistisk konsultation.

netgroup_logo

March 1, 2018

Artificiell intelligens – en första kartläggning

”Statistikkonsulterna är medlemmar i Sahlgrenska Sciencepark och besökte det mycket välfyllda seminariet (drog fullt hus) som genomfördes den 21/2- 2018 under temat ”Artificiell intelligens – en första kartläggning”. Seminariet var mycket väl genomfört och fick stort och  mkt positivt gensvar. Vi på Statikkonsulterna kan bara samtycka.” Läs mer här…

 

April 3, 2014

Industri

Inom industrin används statistiska metoder främst för utveckling, provning, processkontroll, processanalys samt inom kvalitetsledning och kvalitetsutveckling. De metoder som ingår hämtas ur flera områden och är även integrerade i moderna ledningssystem som Six Sigma och LEAN.

Statistikkonsulterna har kompetens inom de områden som behövs och täcker därför med marginal in alla de förfrågningar som kan vara aktuella.

 • Försöksplanering
 • Verifiering
 • Segmentering
 • Kapabilitet och tillförlitlighet
 • Sambandsanalyser i datamaterial
 • Stokastisk simulering
 • Spatiell statistik
 • Analyser av produktion och logistik

Statistikkonsulterna arbetar sedan flera år tillbaks med statistisk rådgivning riktat till stora och mellanstora företag och myndigheter i Sverige. Bland uppdragsgivarna finns SCA Hygiene Products, Siemens Turbomachinery, Dentsply, Stena Metall, IKEA Components, SP och TetraPak.

Statistikkonsulterna har genom partnerskap NetGroup Engineering avtal med Volvobolagen, CEVT, NEVS och Scania.

 

April 3, 2014

Life science

Vi vänder oss till läkemedelsföretag, biotechföretag och forskningsgrupper inom högskola/universitet.

 • Pre-kliniska prövningar
 • Kliniska prövningar
 • Epidemiologi
 • Produkttester
 • Verifiering
 • Kvalitetskontroll

Tf affärsområdesansvarig
Magnus Pettersson
Tel: 031-7037377
Epost: magnus.pettersson @statistikkonsulterna.se

February 19, 2018

Flytt- och boendestudie

Vi har gjort en flytt- och boendestudie för Värnamo kommun. Läs mer här…

April 3, 2014

Samhällsstatistik

Inom detta verksamhetsområde riktar vi oss till offentliga och privata aktörer och ger stöd i  verksamheter som involverar statistik, undersökningar och utredningar.

Surveyundersökningar

Vi har lång och bred erfarenhet av att genomföra kvantitativa undersökningar för olika syften och olika målgrupper. Bland sådana som vi jobbar med hör:

 • Hyresgästundersökningar
 • Medarbetarundersökningar
 • Nöjd-kundundersökningar
 • Alumnundersökningar
 • Trygghetsundersökningar
 • mm

Undersökningsmetodik, andra studier, statistisk analys

 • Konstruktion av frågeformulär
 • Stöd och rådgivning i undersökningsmetodik
  • metoder för datainsamling
  • urvalsmetoder och urvalsdimensionering
  • analysmetoder
  • visualisering av resultat
  • kvalitetsfrågor etc
 • Studier som involverar annan data – verksamhetsdata, öppna data, offentlig statistik
  • Insamling av data
  • Statistisk bearbetning och analys

Läs mer om…

Studier kring skolsegregation och närliggande områden

Vi har gjort ett antal studier inom detta intressanta fält. Vi kan erbjuda anpassade och fördjupade resultat till kommuner, men man kan också beställa gratis sammanfattande rapporter. Läs mer här…

Medarbetarundersökning enligt Krav-Kontroll-modellen

Vi har en väl utarbetad ansats för en medarbetarundersökning enligt den välkända Krav-Kontroll-modellen. Läs mer här…

Analyser och uppföljning av boendesegregation

Beställ en gratisrapport, som berör mätning av boendesegregation i Sveriges kommuner. Läs mer här…

Alumnundersökningar

Vi arbetar med undersökningar riktade till tidigare studenter, alumner. Läs mer här…

Kontaktperson
Jonny Olofsson
Tel: 031-703 73 73
Epost: jonny.olofsson @statistikkonsulterna.se

February 2, 2018

Statistical Science Director sökes

Vi söker nu för kunds räkning en erfaren statistiker med placering i Mölndal. Läs mer här…

April 3, 2014

Tjänster

January 29, 2018

Flytt- och boendestudie

Flytt- och boendestudien i Värnamo är nu färdig och en rapport finns på kommunens hemsida. Statistikkonsulterna hade förmånen att få medverka i studien och vi hoppas att metod och resultat kommer att visa sig värdefulla och användbara. Läs mer här…

April 3, 2014

Jobba hos oss

medarbetarebildVår vision är att skapa ett kompetenscenter med statistisk profil i gränslandet mellan högskola och näringsliv. Vi söker därför ständigt kontakt med personer med kompetens inom olika områden.
Lika väl som vi vill attrahera intressanta kunder och projekt vill vi skapa en bra miljö för personer med intressanta kunskaper.

Vill du också bli en av oss?

Några aktuella områden är:

 • – Statistik/matematisk statistik
 • – Marknadsanalys/marknadsföring
 • – Kvalitetsstyrning
 • – Data mining/databashantering
 • – Beteendevetenskap (kundrelationer/frågekonstruktion)

Vi värdesätter pedagogisk skicklighet och förmåga att generalisera.
D.v.s. förmågan att utnyttja Din specialistkompetens i samverkan
med andra specialister är av avgörande betydelse.

Du får gärna ha erfarenhet från att driva egen verksamhet. Räkna
med att alla behöver ha en liten entreprenör boende i sig. Detta
innebär att alla måste ta ansvar för projektledning, kundrelationer,
marknadsbearbetning m.m.

Just nu söker vi:

Har du en nystartad verksamhet, en god idé, ett uppslag till ett
projekt, en bra kundkontakt? Vi kan i så fall erbjuda dig en miljö
där du kan få en flygande start på ditt projekt. Kontakta oss!

Arbetet kan med fördel kombineras med annan verksamhet eller
studier/forskning.

Välkommen med din intresseanmälan och meritförteckning till:

Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB
Att: Mats Rudholm
Drakegatan 5
412 50 Göteborg
rekrytering @statistikkonsulterna.se

January 19, 2018

Biostatistiker sökes

Vi söker nu för kunds räkning här i Göteborg en biostatistiker. Du kan läsa mer om tjänsten här…

April 3, 2014

Kontakt

Statistikkonsulterna
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Tel: 031-703 73 70
Fax: 031-703 73 71
E-post: info@statistikkonsulterna.se
Allmän kontaktinformation
Vi kan alla kontaktas via epost enligt mönstret: förnamn.efternamn@statistikkonsulterna.se

Obs! Kontaktformuläret är tillfälligt ur funktion – använd istället vanlig e-post!

[Form id=”10″]
April 3, 2014

Affärsidé

Statistikkonsulterna skapar nytta, användbarhet och kvalitet i beslutsunderlag baserade på kvantitativa data genom tillämpning och utveckling av statistiska metoder.

January 5, 2018

Statistical programmer sökes

Vi söker en statistisk programmerare för placering i Göteborg. Sista ansökningsdag är den 10/1-2018. Läs mer om tjänsten här

January 4, 2018

Frukostmöten våren 2018

Läs mer om våra frukostmöten under våren 2018 här

April 3, 2014

Om Oss

foretaget_bildStatistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB är ett statistiskt kompetenscenter, verksamt i gränslandet mellan näringsliv och högskola.

Med rötter i Göteborgs universitet startade vi verksamheten 1995. Företaget ägs av Magnus Pettersson, Jonny Olofsson och Mats Rudholm.

 

Våra medarbetare är vår främsta tillgång!

Alla våra statistiker har examen i statistik, i vissa fall med forskarutbildning, men med olika inriktningar. Vill du veta mer om var och en kan du klicka dig vidare under personal.

För att klara arbetsanhopningar, speciella uppdrag och framtida rekrytering har vi även en konsultgrupp bestående av personer med intressant kompetens. Dessa är såväl statistiker som andra.

April 3, 2014

Hem

December 7, 2017

Finansiella risker

Statistikkonsulternas team inom finansiella risker. Läs mer här…

December 7, 2017

Biostatistiker sökes

Vi söker två eller fler biostatistiker med placering i Göteborg. Sista ansökningsdag 2017-12-30. Läs mer här…

October 20, 2017

Biostatistiker sökes

Vi söker två Biostatistiker för placering i Göteborg. För mer information, läs här…

October 11, 2017

Flyttstudie

Statistikkonsulterna medverkar nu i en undersökning som avser att kartlägga attityder bland nyinflyttade i Värnamo.

Viktiga frågor är motiv till inflytt och vad man tycker om kommunen. Läs mer här…

August 25, 2017

Senior SAS-programmerare

Vi söker en Senior SAS-programmerare för placering i Göteborg. För mer information läs här…

August 11, 2017

Statistikerträffen 13 september

Årets Statistikerträff läs mer här…

August 10, 2017

Biostatistiker sökes

Vi söker en Biostatistiker för placering i Göteborg. För mer information läs här…

June 30, 2017

Inbjudan Statistikerträffen

Årets Statistikerträff läs mer här…

June 14, 2017

Kan man mäta upplevelser?

Hur kan man analysera kopplingen mellan mätdata och upplevd kvalitet? Läs mer här.

May 4, 2017

Principal Statistician sökes

Statistikkonsulterna söker nu till ett läkemedelsföretag i Södertälje en Principal Statistician. För mer information läs här…

April 11, 2017

Statistikstöd inom kommunal verksamhet

Statistikkonsulterna har en lång erfarenhet av att arbeta med statistik och kvantitativa undersökningar inom offentlig och privat sektor. För mer information läs här…

April 6, 2017

Kommunal statistik

Vår medarbetare Jonny Olofsson är nu medlem i ksp, Föreningen för kommunal statistik och planering…

April 6, 2017

Frukostseminarium 9/5

Välkomna till Statistikkonsulternas kostnadsfria frukostseminarium ”Black belt statistical workshop” i Göteborg den 9 maj. En intressant morgon utlovas. Läs mer här…

March 31, 2017

Senior Analyst sökes

Statistikkonsulterna söker nu en Senior Analyst för placering på läkemedelsföretag i Södertälje. För mer information klicka här…

March 17, 2017

Två seniora statistiker sökes

Statistikkonsulterna söker nu två seniora statistiker för placering på Astra Zeneca i Göteborg. För mer information klicka här…

February 27, 2017

Black Belt och Master Black Belt

Statistikkonsulterna har mer än 20 års erfarenhet inom industriella statistiska tillämpningar för att nå framgångsrika resultat. Läs mer här…

February 22, 2017

Statistisk support i industrin

Statistikkonsulterna vänder sig till företag inom industrin som behöver hjälp med statistik och statistisk metodik. Vi har mer än 20 års erfarenhet från statistisk support inom industriella statistiska tillämpningar för att nå framgångsrika resultat. För mer information klicka här…

February 22, 2017

Hyresgästundersökningar med kvalitet och tillförlitlighet

Statistikkonsulterna vänder sig till bostadsföretag som planerar genomföra sin nöjdkundundersökning. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa bostadsföretag för att nå framgångsrika resultat. För mer information klicka här…

February 9, 2017

FinansKompetensCentrum

Statistikkonsulterna är nu medlem i föreningen FinansKompetensCentrum som är en oberoende förening i Västsverige. Statistikkonsulterna vill stödja denna i syfte att stärka kompetens och samverkan i regionen.

 

February 8, 2017

Biostatistiskt team i Västsverige

Statistikkonsulterna vänder sig till företag, forskargrupper och enskilda forskare som behöver hjälp med statistik och statistisk metodik. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa forskare inom biomedicinska och epidemiologiska tillämpningar att nå framgångsrika resultat. För mer information klicka här…

February 8, 2017

Finansmatematiskt kompetenscenter i Västsverige

Statistikkonsulternas vänder sig nu till banker, försäkringsbolag och andra aktörer som sysslar med finansiell riskhantering i syfte att söka konstruktiva samarbeten. För mer information klicka här…

December 16, 2016

Senior statistiker sökes

Statistikkonsulterna söker nu en senior statistiker för placering på Astra Zeneca i Göteborg. För mer information klicka här…

December 9, 2016

Statistikkonsulterna växer…

Statistikkonsulterna söker medarbetare för längre eller kortare engagemang. För mer information, klicka här…

November 10, 2016

Frukostseminarium 22/11

Välkomna till Statistikkonsulternas frukostseminarium på temat Visualisering – The art of statistics. Läs mer här…

November 2, 2016

Finansiell riskhantering

Statistikkonsulternas ambition är att arbeta mer för banker, försäkringsbolag och andra aktörer som sysslar med finansiell riskhantering i syfte att bygga ett starkare finansmatematiskt kompetenscenter i Västsverige.

Läs mer här och i bifogad   ”Case Report”:

Svensk version

English version

October 17, 2016

SAS Silver Partner

Statistikkonsulterna har tecknat avtal som silver partner hos SAS. Vi fortsätter att vara ett oberoende kompetenscentrum inom statistik och analys, men förbättrar vår förmåga att utföra bra statistikprojekt. Har du frågor angående samarbetet eller SAS kontakta Magnus Pettersson, 031-703 73 77.

September 29, 2016

Park Annual

Statistikkonsulterna är representerade vid eventet Park Annual 29 september – en träffpunkt för aktörer inom Life Science.

 

September 8, 2016

Frukostseminarium 11 oktober

Välkommen till Statistikkonsulternas kostnadsfria frukostseminarium ”Effektiv försöksplanering” i Göteborg den 11:e oktober. En intressant morgon utlovas. Läs mer här…

September 2, 2016

Statistikerträffen 2016

Det finns fortfarande tid kvar att anmäla sig till Statistikerträffen den 14:de september. För program och inbjudan klicka här…

August 24, 2016

Statistikkonsulterna söker Statistiker för arbete på AstraZeneca

Tjänsten ligger på heltid med start i mitten av oktober 2016. Uppdraget är tidsbegränsat och sträcker sig i första hand över en period på 6 månader det kan dock finnas möjligheter till förlängning.

Som statistiker kommer du att befinna dig i en forskningsintensiv miljö där konsult- och pedagogiska egenskaper kommer vara centrala när det gäller att uppfatta frågeställningar, tolka och förklarar resultat och statistiska begrepp. Arbete med design, statistisk analys och resultatframställan kommer också ingå i detta uppdrag.

Om du är statistiker med inriktning åt biostatistik så hör gärna av dig  via mejl eller telefon så får du en mer nyanserad beskrivning av uppdraget samt vilka utbildnings- och erfarenhetsmässiga krav som ställs.

Kontakta Mats Rudholm tel: 031 -703 73 72, e-post: mats.rudholm@statistikkonsulterna.se

August 22, 2016

Statistikerträffen 2016

Det finns fortfarande tid kvar att anmäla sig till Statistikerträffen den 14:de september.

June 28, 2016

Statistikerträffen 2016

Den 14 september är det återigen dags för vår Statistikerträffen i Göteborg. För anmälan och preliminärt program se…

June 20, 2016

Frukostseminariet 21 juni inställt

Tyvärr är det tidigare annonserade frukostseminariet inställt…

June 13, 2016

Frukostseminarium om statistiska metoder, 21 juni

Tisdagen 21 juni hålls ett frukostseminarium med temat ”Hur mycket kan man effektivisera försök genom att använda statistiska metoder?” För anmälan och mer information klicka här…

May 4, 2016

Frukostmöte – psykosocial arbetsmiljö

Fredag 27 maj kommer vi att hålla en repris på frukostmötet om psykosocial arbetsmiljö från april. För mer information och anmälan klicka här…

April 20, 2016

Frukostseminarium 27 april

Magnus Pettersson kommer att leda ett frukostseminarium på temat ”Analysera garantier med statistiska metoder” onsdagen 27 april kl. 8. För mer information läs här…

April 6, 2016

Frukostmöte – påminnelse

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till frukostmötet om Psykosocial arbetsmiljö fredagen 8 april. Klicka här för mer information och anmälan…

March 23, 2016

Statistikkonsulterna växer

Statistikkonsulterna växer och har nu anställt ytterligare två personer:

Maria Persson

Statistiker, fil mag i matematisk statistik

Maria kommer arbeta hos Statistikkonsulterna med projekt framförallt inom Life Science

 

Johan Palmquist

Statistiker, fil. kand i matematik med nationalekonomisk inriktning

Johan har en pågående master i finansiell matematik och kommer arbeta hos Statistikkonsulterna med projekt inom finansiell risk

 

Vi hälsar Johan och Maria mycket varmt välkomna till Statistikkonsulterna!

March 8, 2016

Netgroups Projektmässa inställd

Netgroups Projektmässa den 17 mars är inställd. Det har visat sig att många redan har bokat in sig på annat denna dag.

February 29, 2016

Psykosocial arbetsmiljö – frukostmöte

Den 8:e april arrangerar vi ett frukostmöte där Lars-Göran Wallgren pratar över temat ”Ökad effektivitet i mätning av psykosocial arbetsmiljö”. För anmälan och mer information, klicka här…

February 3, 2016

NetGroup Engineerings Projektmässa

Statistikkonsulterna deltar i NetGroup Engineerings projektmässa för fordonsindustrin på Eriksberg den 17/3. Mer information om mässan finns här >>LÄNK>>. Du kan också kontakta Magnus Pettersson (magnus.pettersson@statistikkonsulterna.se).

Banner

January 29, 2016

Statistiker/programmerare

Vi söker nu statistiker/programmerare för arbete mot AstraZeneca i Mölndal. Klicka för mer information…

October 28, 2015

Statistikkonsulterna certifierade

Statistikkonsulterna har nu ett ledningssystem som är certifierat enligt FR2000.

Läs mer…

September 25, 2015

Statistikerträffen – bildspel

Här kan du ladda ner ett antal bildspel från Statistikerträffen, 2105…

Fredrik Hieronymus

Göran Långström

Mikael Andersson

Mats Pihlsgård

Karin Persson

Alexandra Jauhiainen

September 21, 2015

Statistikkonsulterna Ekonomi

Statistikkonsulterna erbjuder ett komplett sortiment av bokföring och redovisning för små till medelstora företag.
Läs mer här…

September 3, 2015

Statistikerträffen 2015

16 september är det återigen dags för Statistikerträffen i Göteborg. Ett varierat och spännande program garanteras. Ladda ner program och inbjudan här…

August 11, 2015

Nya lokaler

Vi har flyttat till nya fräscha lokaler och finns nu på Drakegatan 5 i Gårda. Det är mitt emot Canon-huset, ett stenkast från där vi var tidigare.

April 27, 2015

Afterwork med Naturvetarna

Magnus Pettersson hos Statistikkonsulterna kommer att medverka vid ett afterwork arrangerat av Naturvetarna torsdagen 21 maj i Göteborg. Läs mer…

March 10, 2015

Föredrag

Magnus Pettersson, seniorkonsult på Statistikkonsulterna, kommer att medverka som föredragshållare på Naturvetarnas After Work, Carpe Jobbum, den 14/4 i Stockholm.

http://naturvetarna.se/Om-oss/Kalender/Carpe-Jobbum—Stockholm/

March 3, 2015

ABB Robotics

Statistikkonsulterna har tecknat ramavtal med ABB Robotics inom området statistisk rådgivning. Vi hälsar de nya kunder välkomna och ser fram mot ett givande samarbete.

March 3, 2015

IKEA of Sweden

Statistikkonsulterna har nu tecknat avtal med IKEA of Sweden inom området statistisk rådgivning. Vi hälsar nya kunder välkomna och ser fram mot ett givande samarbete.

February 10, 2015

Mölnlycke Health Care

Statistikkonsulterna har nu ett ramavtal med Mölnlycke Health Care avseende statistisk konsultation. Vi ser fram emot ett trevligt och givande samarbete.

December 17, 2014

Big data

Läs Magnus Petterssons artikel från Qvintensen nr 4, 2014 om big data, klimatstatistik mm. Detta är ett referat från senaste Statistikerträffen som hölls 24 september: image2014-12-17-094236

October 22, 2014

Ramavtal Växjö kommun

Statistikkonsulterna har nu slutit ramavtal med Växjö kommun inom området Statistik. Detta innebär att vi kan hjälpa till med statistikrelaterade projekt som att ta fram statistik, bearbeta statistik, tolka och analysera statistik etc. Vi ser fram emot ett givande samarbete med olika parter inom kommunen…

October 15, 2014

Ramavtal Göteborgs universitet

Statistikkonsulterna har nu slutit ett ramavtal med Göteborgs universitet avseende statistisk konsultation. Avtalet innebär att intressenter vid universitetet, centralt och på de olika institutionerna, kan vända sig till oss för statistisk support och hjälp med att genomföra olika kvantitativa undersökningar. Vi ser fram emot ett givande samarbete…

August 27, 2014

Personalundersökningar

Det pågår en intressant diskussion kring personalundersökningar och hur dessa bör utformas. Gå till följande länk för att läsa en artikel av Lars-Göran Wallgren. På följande webbsida kan man (efter inloggning) läsa fler artiklar inom samma område.

September 30, 2014

Statistikerträffen 2014

Statistikerträffen genomfördes 24 september med sedvanligt intressanta talare och stimulerande samvaro.

August 22, 2014

Statistikerträffen, 24 september

Den 24 september är det åter dags för den traditionsenliga Statistikerträffen i Göteborg. Inbjudan och preliminärt program kan laddas ner här.

August 21, 2014

Sahlgrenska Science Park

Statistikkonsulterna är nu preferred partner till Sahlgrenska Science Park. Vi ser fram emot ett givande samarbete…

August 21, 2014

Magnus Pettersson ackrediterad enligt PStat

Magnus Pettersson som är verksam som statistiker, projektledare och affärsansvarig inom industriella tillämpningar har ackrediterats av American Statistical Association som Professional Statistician (PStat). Certifieringen bygger på ett frivilligt system där meriter såsom utbildning, arbetslivserfarenhet, pedagogisk skicklighet och övriga meriter värderas.

June 13, 2014

PostNord

Statistikkonsulterna har sedan den 12/6-2014 kvalificerat sig till att bli PostNords leverantör inom marknadsanalyser och mätningar. Statistikkonsulterna tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.