Webbundersökningar

Att använda sig av en enkät eller annat mätinstrument som nås via webben är på många sätt ett bekvämt och effektivt sätt att samla in data på. Man utnyttjar verktyg som tillåter att man kan bygga mätinstrument med flexibla och, om så krävs, avancerade funktioner – olika typer av frågor och svarsskalor, hopp- och filtreringsfunktioner, logiska kontroller etc. Genom att ett välstrukturerat mätinstrument konstrueras underlättas ifyllandet för de som ska svara. Dessutom får man  ordning på utdata så att efterföljande bearbetning och analyser underlättas.

Kvalitet fortfarande viktigt

Som vid all undersökningsverksamhet är kvalitet vid webbundersökningar av avgörande betydelse. Även om själva datainsamlingen går att sköta enkelt och effektivt så är det viktigt att ha fokus på moment som målpopulation, felkällor, urvalsmetod, frågeformulering osv. Givetvis är det även viktigt att resultat bearbetas, analyseras  och tolkas på ett riktigt sätt.

”Vanliga” webbundersökningar

Med en webbundersökning  avser vi vanligtvis en undersökning där de som ska svara är personer. Det kan vara exempelvis vara ett företags kunder eller dess medarbetare. De flesta ämnesområdena fungerar bra och vanliga tillämpningar är nöjd-medarbetarundersökningar, kundundersökningar etc.

I de flesta fall går det till så att deltagarna i en undersökning bjuds in via e-post-utskick. I sådana utskick ingår en introduktion till undersökningen samt en länk till det webbaserade frågeformuläret. En sådan undersökning är ofta effektiv ur tids- och kostnadssynpunkt. Svar kommer i regel in ganska fort och man kan följa upp med en eller flera påminnelser.

Det förekommer också att deltagarna bjuds in på annat sätt, t.ex. postalt via brev. Detta kan vara lämpligt  i många fall, men vår erfarenhet är att det är svårare att nå en hög svarsfrekvens. Det tar dessutom längre tid och medför ökade kostnader.

Annan data- och informationsinsamling

Metoden att använda sig av webbaserade mätinstrument lämpar sig utmärkt även i andra tillämpningar då data och information ska samlas in och bearbetas. De undersökta ”enheterna” och de som svarar är då inte längre personer, utan kan vara av annat slag. Ett typexempel är s.k. aktstudier. I sådana situationer ska information från ett ofta stort antal akter, samlas in och registreras för att sedan sammanställas och utvärderas. Ett bekvämt sätt att göra detta är att ta fram ett webbaserat mätinstrument/protokoll som används vid insamlingen. Den eller de personer som arbetar med granskningen/registreringen kopplar upp sig till mätinstrumentet via en webblänk och kan på ett strukturerat och säkert sätt registrera uppgifter.