Medarbetarundersökningar

Våra medarbetarundersökningar avser att kartlägga hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Man mäter hur nöjd man är överlag, men även hur man upplever specifika aspekter.

Statistikkonsulterna följer i sina medarbetarundersökningar en ansats som vi menar är överlägsen andra som förkommer på marknaden. De viktigaste fördelarna i vår ansats vill vi sammanfatta på följande sätt.

  • Vi använder oss av ett nyckeltal för övergripande nöjdhet, NMI. NMI beräknas på ett standardiserat sätt gemensamt för alla medarbetarundersökningar.
  • NMI är ett allmänt vedertaget mått. Det används i ett stort antal medarbetarundersökningar nationellt och internationellt. Detta ger stora möjligheter till jämförelser.
  • En modell tas fram som innehåller faktorer som förklarar och bygger upp NMI. Detta skapar ordning och klarhet i ett ofta stort frågebatteri och gör att resultat blir mer lättolkade. Modellen är flexibel och anpassas till det enskilda företaget.
  • Ansatsen ger inte bara en betygsättning av olika delar. Via modellen kan man också få fram hur viktiga delarna är, hur mycket de påverkar NMI. Denna egenskap är högst väsentlig – den innebär att man kan göra korrekta prioriteringar. Modellen ger också möjligheter att göra prognoser för NMI.